ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs przeprowadzany na profilu woodforkids_pl na Instagramie w dniach 22.07 – 31.08.2023r.
 2. Organizatorem Konkursu jest Woodforokids, ul. Adamowo 42, 64-200 Adamowo, NIP: 9231665537 (dalej „Organizator konkursu”)
 3. Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Woodforkids Kamil Adamczak, NIP 9231665537, Ulica Adamowo 42, 64-200 ADAMOWO
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Woodforkids Kamil Adamczak, NIP 9231665537, Ulica Adamowo 42, 64-200 ADAMOWO
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 22.07 – 31.08.2023r.

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywny profil w serwisie Instagram. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Aby móc uczestniczyć w Konkursie należy spełniać następujące warunki:
 • Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 1.
 • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do opublikowania na swoim profilu w dowolnej formie zgłoszenia konkursowego (post, stories lub reels), które pasuje do tematu konkursu: “Mój pomysł na zabawę” i dodaniu hashtagu #mojpomyslnazabawe
 • Wygrywa najbardziej kreatywne zgłoszenie, które wybiera jury złożone z 3 osób reprezentujących organizatora.
 • Publikując pracę i oznaczając organizatora, uczestnik wyraża zgodę na jej wykorzystywanie przez Organizatora konkursu w niezmienionej formie na Facebooku i Instagramie, wraz z podpisem uczestnika.

§3

NAGRODY

 1. W konkursie przewidziano 1 nagrodę główną.
 2. Nagrodą główną jest Kitchen Helper lub Kitchen Helper Sorter o maksymalnej wartości 479,00zł. Laureat będzie mógł wybrać rodzaj oraz kolor Kitchen Helpera spośród wariantów dostępnych w ofercie sklepu.
 3. Laureat konkursu zastanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem serwisu Instagram w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Administrator Instagrama Woodforkids_pl skontaktuje się z laureatem w wiadomości prywatnej oraz poinformuje ich o wygranej pod zgłoszeniem konkursowym.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat zobowiązany jest odpowiedzieć w wiadomości prywatnej i przekazać dane do wysyłki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Nagroda zostanie wysłane za pośrednictwem kuriera wybranego przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.
 6. W przypadku braku odpowiedzi od laureata w ciągu 7 dni nagroda przepada.
 7. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres kornikowo.pracowania@gmail.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie woodforkids.pl

Aktualizuje…
 • Brak produktów w koszyku.